Opstaldningskontrakt

 

 

 

§ 1 – Aftalens genstand og parter

 

Denne aftale om opstaldning af hesten

 

 

(hestens navn og chip nr.)

 

Er indgået mellem

 

Hestens ejer:

                                                                                           

Navn:

 

Telefonnummer:

 

Adresse:

 

Postnummer og by:

 

(i det følgende kaldet ejeren)

 

 

Og

                                                                                 

 

Sportsrideklubben Lerbæk                                                                                                  Rideklub

Adresse:

Skagensvej 195B

Postnummer og by:

9900 Frederikshavn

(i det følgende kaldet klubben)

 

 

§ 2 - Opstaldningsperiode

 

 

  1. Aftalen træder i kraft den og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne.

 

§ 3 - Betaling

 

  1. Som vederlag for opstaldning af ponyen/hesten betaler ejeren pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste på www.sportsrideklubben.dk
  2. Ejeren betaler pensionsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den 1. i måneden. (Boksleje, strø, hø, foder)
  3. Separat betaling af ekstra forbrug betales månedsvis bagud. (ekstra strø)
  4. Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår på www.sportsrideklubben.dk.
  5. Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.
  6. Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker og der pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fremgår af den gældende prisliste.
  7. Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne aftale.

 

 

 

 

 

 

§ 4 - Depositum

 

  1. Som depositum indbetaler ejeren kr. 1300 som vil blive opkrævet på først kommende regning.

 

§ 5 - Klubben er forpligtet til, at:

  1. Stille boks og dertil hørende sadelplads og strigletøjsplads til rådighed for ejeren.
  2. Give ejeren de rettigheder, der fremgår af prislisten.
  3. Passe og pleje hesten fagligt korrekt.
  4. Fodre hesten fagligt korrekt. Tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af at hesten bliver syg. Denne kontrakt fungerer som fuldmagt for klubben til ud fra en konkret vurdering at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom hos hesten.
  5. Forestå foldudlukning og indlukning på hverdage.

 

§ 6 - Klubben er ikke forpligtet til, at:

 

  1. Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skader, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.
  2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
  3. Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, - sadeltøj eller andet udstyr.

 

§ 7 – Ejerens forpligtelser

 

Ejeren er forpligtet til at:

 

  1. Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.
  2. Holde hesten ansvarsforsikret
  3.  Benytte den af klubben anviste boks, idet ejeren ikke uden klubbens skriftlige samtykke  

 kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.

  1.  Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt.
  2.  Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået.
  3.   Afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination og ormekur, herunder at godtgøre  

  klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af ejeren. Det er et krav, at hesten  

  holdes vaccineret i overensstemmelse med vaccinationsprogrammet samt at hesten bliver  

  testet/behandlet for orm, når dettes bestemmes af klubben.

  1.   Forestå udmugning, foldudlukning og indlukning i weekender/helligdage.
  2.   Tegne medlemskab af klubben.
  3.   Efterleve klubbens ordensregler, herunder give klubben adgang til den anviste boks og  

  undlade at vanrøgte den.

7.10   Hjælpe til ved arrangementer i klubben ved behov (stævner, arbejdsdage, ridelejr mm)

7.11    Der må påregnes ca. 12 staldvagter om året.

7.12   Hvis der fodres med eget foder, som skal tildeles af staldpersonalet, skal dette være      

        tilgængeligt på fodringstidpunktet. Ved manglende foderspand vil der på næste regning  

        blive opkrævet 50 kr. pr. manglende gang.

7.13 At have et skab på max 1 meter. Derudover kan der lånes hørum på loftet.

 

 

 

 

 

 

§ 8 - Opsigelse

 

  1. Denne aftale kan af begge parter opsiges til den første i måneden plus løbende måned.
  2. Hvis hesten bliver solgt eller dør ophører kontakten til den nærmeste første. Der tilbagebetales ikke opstaldning samt forbrug for indeværende periode.
  3. Det er ikke muligt at opsige eller ændre forbrug i en opsigelsesperiode.
  4. Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand.
  5. I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.
  6. Fraflytning sker på dato for opsigelse. Evt. fysisk fraflytning af pony/hest inden denne dato er klubben uvedkommende. Forbrug (strø, strå og foder) er klubbens ejendom og tilfalder klubben. Det må ikke videresælges, bortgives eller fjernes fra matriklen.
  7. Depositum betales tilbage senest 7 bankdage efter opstaldningskontraktens udløb, såfremt boks er rengjort inden den første og personlige ejendele er fjernet fra matriklen.
  8. Misligholdelse af denne kontrakt fra ejerens side medfører, at depositummet bortfalder og ikke tilbagebetales til ejeren.

 

 

§ 9 - Misligholdelse

 

  1. Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser ifølge denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes senest 2 dage efter påbud. Retten til tilbagebetaling af depositum bortfalder, såfremt der er tale om misligholdelse fra ejers side. Der henvises i øvrigt til klubbens ordensregler og vedtægter.
  2. Hvis ejeren misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben berettiget til for ejerens regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
  3. Såfremt ejeren er i restance med betaling af bokslejen, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten til ejer eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt fuldt ud til klubben. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles ejer ved anbefalet brev.

 

§ 11 – Øvrige forhold

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 – Underskrifter

Acceptes digitalt ved tilmelding

 

Klubben                                       

 

Ejer

 

 Dato

Underskrift

Dato

Underskrift