Opstaldningskontrakt

 

 

§ 1 – Aftalens genstand og parter

 

Denne aftale om opstaldning af hesten

 

 

(hestens navn og chip nr.)

 

Er indgået mellem

 

Hestens ejer:

                                                                                           

Navn:

 

Telefonnummer:

 

Adresse:

 

Postnummer og by:

 

(i det følgende kaldet ejeren)

 

 

Og

                                                                                 

 

Sportsrideklubben Lerbæk                                                                            

Adresse:

Skagensvej 195B

Postnummer og by:

9900 Frederikshavn

(i det følgende kaldet klubben)

 

 

§ 2 - Opstaldningsperiode

 

 

  1.  Aftalen træder i kraft den og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne.

 

§ 3 - Betaling

 

  1. Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren en opstaldningspris efter den til enhver tid gældende prisliste på www.sportsrideklubben.dk.
  2. Ejeren betaler opstaldningsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den 1. i måneden.
  3. Opstaldningsprisen udgør boksleje, samt den mængde strøelse, stråfoder og evt. kraftfoder, som ejeren har forudbestilt til måneden.
  4. Ekstra forbrug (strøelse, stråfoder og evt. kraftfoder) bestilles og betales særskilt på www.sportsrideklubben.dk.
  5. Prislisten fastsættes løbende af bestyrelsen for klubben og fremgår af www.sportsrideklubben.dk.
  6. Prisændringer af bokslejen kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.
  7. Prisen på forbrug (strøelse, stråfoder og evt. kraftfoder) reguleres løbende i takt med indkøbsprisens udvikling og fremgår af den til enhver tid gældende prisliste på www.sportsrideklubben.dk.
  8. I tilfælde af force majeure lignende omstændigheder, herunder større prisstigninger på fx strøm, olie, gødning, mv., forbeholder klubben sig retten til at opkræve et ekstraordinært gebyr hos ejeren. Gebyrets størrelse må højst udgøre prisstigningen tillagt 20 %.
  9. Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker og der pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fremgår af den gældende prisliste.
  10. Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne aftale.

 

§ 4 - Depositum

 

  1. Som depositum indbetaler ejeren kr. 1300 som vil blive opkrævet på først kommende regning.
  2. Ændringer i depositummets størrelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

 

§ 5 - Klubben er forpligtet til, at:

  1. Stille en boks og en fold til rådighed for ejeren.
  2. Give ejeren de rettigheder, der fremgår af prislisten.
  3. Passe og pleje hesten fagligt korrekt.
  4. Fodre hesten fagligt korrekt. Tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af at hesten bliver syg. Denne kontrakt fungerer som fuldmagt for klubben til ud fra en konkret vurdering at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom hos hesten.
  5. Tilbyde foldudlukning og -indlukning på hverdage.

 

§ 6 - Klubben er ikke forpligtet til, at:

 

  1. Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skader, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.
  2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
  3. Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, sadeltøj eller andet udstyr.

 

§ 7 – Ejerens forpligtelser

 

Ejeren er forpligtet til at:

 

  1. Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.
  2. Holde hesten lovpligtigt ansvarsforsikret.
  3.  Benytte den af klubben anviste boks, idet ejeren ikke uden klubbens skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
  4.  Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt.
  5.  Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået.
  6.  Afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination og ormekur, herunder at godtgøre klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af ejeren. Det er et krav, at hesten holdes vaccineret i overensstemmelse med vaccinationsprogrammet, samt at hesten bliver testet/behandlet for orm, når dettes bestemmes af klubben.
  7. Forestå udmugning dagligt, samt foldudlukning og -indlukning i weekender/helligdage.
  8. Tegne medlemskab af klubben.
  9. Efterleve klubbens ordensregler, herunder give klubben adgang til den anviste boks og undlade at vanrøgte den.
  10. Hjælpe til ved arrangementer i klubben (nedvaskning af stalde, stævner, arbejdsdage, ridelejr mm). Har ejeren ikke mulighed for at hjælpe til ved arrangementer, accepterer ejeren at blive pålagt et betalingskrav som kompensation. Klubbens bestyrelsen fastlægger kravets størrelse.
  11. Der må påregnes ca. 12 staldvagter og ca. 3 weekendvagter om året.
  12. I boksen kun at fodre hesten med stråfoder, der er købt hos klubben, ligesom ejeren er forpligtet til kun at bruge boksstrøelse, som er købt af klubben. Overtrædelse heraf medfører bortvisning fra klubben.
  13. Hvis der fodres med eget kraftfoder, som skal tildeles af staldpersonalet, skal dette være tilgængeligt på fodringstidpunktet. Ved manglende foderspand vil der på næste regning blive opkrævet 50 kr. pr. manglende gang.

7.13 At have et skab på max 1 x 1 meter. Derudover kan der lånes hørum på loftet.

 

 

 

 

 

 

§ 8 - Opsigelse

 

  1. Denne aftale kan af begge parter opsiges til den 1. i måneden plus løbende måned.
  2. Hvis hesten bliver solgt eller dør ophører kontakten til den nærmeste 1. i måneden. Der tilbagebetales ikke opstaldning samt forbrug for indeværende periode.
  3. Det er ikke muligt at opsige eller ændre forbrug i opsigelsesperioden.
  4. Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand.
  5. I tilfælde af at den anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.
  6. Fraflytning skal senest ske til opsigelsesperiodens udløb. Evt. fysisk fraflytning af hesten inden denne dato er klubben uvedkommende. Forbrug (strøelse, stråfoder og evt. kraftfoder) er klubbens ejendom og tilfalder klubben. Det må ikke videresælges, bortgives eller fjernes fra matriklen.
  7. Depositum betales tilbage senest 7 bankdage efter opstaldningskontraktens ophør, såfremt boksen er rengjort inden og alle personlige ejendele er fjernet fra matriklen.

 

§ 9 - Misligholdelse

 

  1. Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser ifølge denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes senest 2 dage efter påbud. Der henvises i øvrigt til klubbens ordensregler og vedtægter.
  2. Hvis ejeren misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben berettiget til for ejerens regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
  3. Misligholdelse af denne kontrakt fra ejerens side medfører, at depositummet bortfalder og ikke tilbagebetales til ejeren.
  4. Såfremt ejeren er i restance med betaling af bokslejen, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten til ejer eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt fuldt ud til klubben. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles ejer ved anbefalet brev.

 

§ 11 – Øvrige forhold

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 – Underskrifter

 

 

Klubben                                       

 

Ejer

 

 Dato

Underskrift

Dato

Underskrift