Referat fra Generalforsamling søndag den 30/5 2021
- Valg af dirigent
Carsten Kassow blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen er varslet rettidig og der er ingen indsigelser mod generalforsamlingen lovlighed.

- Bestyrelsens beretning v/formand
Da tornerosestalden, laden og sommerfolden mod syd er blevet opsagt mod en husleje nedsættelse, har der skulle optimeres og fornyes nogle at de resterende folde og stalde. Derfor er den gamle skolehestestald blevet i stand sat, med bl.a nye vinduer, renoveret sadelrum og bokse som står langs vægen.
Begge sadelrum har fået varmepumper op.
Der er i året blevet etableret 2 løsdrifte.
Banerne udendørs er blevet afrettet og forbedret.
Corona har været en udfordringer, vi har ikke kunne afholde arrangementer, som stævner, lejr mm og det ved har vi mistet indtægter.
Inge fredborg har overtaget springundervisning.
Vi har som noget nyt solgt strømper for at tjene penge til klubben.
Frivillige fra klubben skulle overtage undervisningen i elevskolen og dette er blevet tager rigtig godt imod.
Vi fik 3 nye heste Bounty, Naomi og Oliver. Desværre måtte vi sige farvel til Oliver kort efter.

- Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/bogholderen
Der er solgt en del ting bl.a de gamle bokse i forbindelse med ombygningen og det har bragt en del penge ind.
Der er fra udlejers side givet Corona hjælp som bestod af 4 måneders husleje til 1/2 pris.
Der er kommet nyt regnskabssystem.
Det er søgt Corona hjælpepulje ved DGI og det har dækket en del af vores tabte indtjening, som vi ellers ville have haft ved afholdelse af arrangementer.
Der ses i regnskabet en post der hedder sponser udgifter, den post dækker over indkøb af strømper til videresalg.
Der er redegjorde for økonomien og der er et overskud på 36.173,-
Har man som medlem spørgsmål eller andet der vedrørende økonomien i klubben, er man altid velkommen til at henvende sig.
Regnskabet er godkendt.

- Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes som nuværende.

- Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen:
“Bestyrelsen foreslår at medlemmer af bestyrelsen gerne må være ansat i klubben, udelukken med henblik på at have nemmere tilgang til arbejdskraft og omvend, kunne gøre brug af ansattes frivillige indsats som en del af bestyrelsen.

Dog kan formand og næstformand ikke besidde en ledende stilling på srl.”

Forslaget er trukket tilbage.

“Vi vil under medlemskab tilføje en mulighed for at være støtte medlem.

Medlemsskabet giver mulighed for, at børn, ægtefæller og øvrige interessenter kan være medlem af klubben som støttemedlem, men uden at bruge klubbens ride faciliteter. At være støttemedlem giver ikke ret til at starte stævner i klubbens navn!. Man har heller ikke stemmeret ved evt møder og generalforsamling.

Vedtages forslaget skal der fastsættes kontingent for støttemedlemsskab.
Bestyrelsen foreslår 150kr årligt.”

Forslaget er vedtaget.

- Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.
Jeannett Nygaard er genvalgt.
Kicki Sulbæk træder ud af bestyrelsen.
Carsten Kassow bliver foreslået, han godkendes og tiltræder bestyrelsen

Suppleanter Laura Normann Güngerich og Dorthe Christiansen, de godkendes.

Juniorrepræsentant blev Caroline Sulbæk og Emily Thomsen, suppleant Liva Kassow.
Bilagskontrollanter
Louise Thomsen og Dorthe Christiansen og suppleant Elisabeth Svendsen. De godkendtes

-Ekstern revisor
BDO

- Eventuelt
Der bliver spurt om der er stemning for en tur til Ålbæk hvor man kan komme ud og lave trick. Dette arbejdes der videre med.

Der bliver spurgt om det er muligt at få aftenvagterne over på andre end opstalderne. Eller evt de ansatte kan tag nogle af dem, men dette er pt ikke muligt.

Der bliver spurgt til dressurstævner på klubben. Dette har længe ikke været muligt da der ikke har været et dressur udvalg. Dette etableres og kommer til at bestå af, Laura, Louise, Karina, Camilla, Maria og Kicki.

Der er stadig stort ønske om nye udendørsbaner. Der arbejdes fortsat på en løsning og vi håber det bliver muligt i nærmeste fremtid, men det er meget dyrt og kræver vi kan få søgt fonde.

Der kommet senere på sommeren besøg fra anlægsudvalget i Frederikshavnkommune. Der vil vi få afklarlagt hvilken fornyelser/forbedringer, det vil være muligt for os, at søge til fremadrettet.

Der arbejdes på en løsning med nye belægning i brostenstalden. Vi venter mange sommergæster, hvilket er dejligt men det gør også at vi ikke kan lave gulvet før evt engang efter sommer.

Der bliver afholdt et mini stævne men efterfølgende spisning, for klubbens ryttere den 19/6.

Der ligger hjælper lister til ridelejr på bordet i cafeteriet.
———————————————————-

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand Julie Marquard Spolum
Næstformand Liselotte Snebang
Kasserer Jeannett Nygaard
Bestyrelsesmedlem Karsten Kassow
Bestyrelsesmedlem Kirstine Ørskov

Mvh bestyrelsen